RSS

Rabu, 28 November 2012

Mengenal Macam-macam Pupuh

  • Guguritan/pupuh
(Dicutat ku M Sasmita tina Ulikan Sastra karangan Drs. Taufik Faturohman)

Kecap gurit asal tina basa Sangsekerta grath anu hartina nyusun karangan, dina basa Sunda aya istilah ngagurit atawa ngadangding, ari hartina sarua bae nyaeta nuduhkeun pagawean ngareka atawa nyusun karangan winangun dangsing. Nurutkeun wincikanana dangsing atawa pupuh teh aya tujuh welas, nu masing-masing ngabogaan watek nu beda beda. Istilahna:
- Pada
- Padalisan
- Guru Wilangan ( jumlah engang dina unggal padalisan )
- Guru Lagu (dangdingdungna sora vokal dina engang panungtung)

Macam-macam Pupuh 
 1. Asmarandana
Watekna silih asih silih pikanyaah atawa mepelingan.
Unggal Pada diwangun ku tujuh padalisan.
Contona:

Eling eling masing eling ( 8 engang - vokal 'i' )
E/ling/e/ling/ma/sing/e/ling (= guru wilangan 8)
'eling' panungtung vokalna i (= guru lagu i)
rumingkang di bumi alam ( 8 - a )
darma wawayangan bae ( 8 - e )
raga taya pangawasa ( 8 - a )
lamun kasasar lampah ( 7 - a )
nafsu nu matak kaduhung ( 8 - u )
badan anu katempuhan ( 8 - a )
 2. Balakbak
Watekna pikaseurieun.
Unggal pada diwangun ku 3 padalisan.
 3. Dangdanggula
Watekna bungah atawa agung.
Unggal pada diwangun ku sapuluh padalisan.
 4. Jurudemung
Watekna kaduhung atawa hanjakal.
Unggal pada diwangun ku lima padalisan
5. Durma
Watekna heuras atawa siap rek tarung.
Unggal pada diwangun ku tujuh padalisan.
 6. Gambuh
Watekna bingung, samar polah atawa tambuh laku.
Unggal Pada diwangun ku lima padalisan.
 7. Gurisa
Watekna pangangguran, lulucon atawa tamba kesel.
Unggal Pada di wangun ku dalapan padalisan.
 8. Kinanti
Watekna miharep atawa prihatin.
Unggal Pada diwangun ku genep padalisan.
 9. Ladrang
Watekna banyol atawa pikaseurieun.
Unggal Pada diwnagun ku opat padalisan.
 10. Lambang
Watekna banyol atawa pikaseurieun.
Unggal Pada diwangun iu opat padalisan.
 11. Magatru
Watekna lulucon deukeut deukeut kana prihatin.
Unggal Pada diwangun ku lima padalisan.
 12. Maskumambang
Watekna prihatin, sasambat atawa nalangsa.
Unggal Pada diwangun kiu opat padalisan.
 13. Mijil
Watekna sedih, susah atawa cilaka.
Unggal Pada diwangun ku genep padalisan
 14. Pangkur
Watekna nafsu, lumampah atawa sadia rek perang.
Unggal Pada diwangun ku tujuh padalisan.
 15. Pucung
Watekna piwuruk, wawaran, atawa mepelingan.
Unggal Pada diwangun ku opat padalisan.
 16. Sinom
Watekna gumbira.
Unggal Pada diwangun ku salapan padalisan.
 17. Wirangrong
Watekna era atawa wirang.
Unggal Pada diwangun ku genep padalisan.Top

0 Comments:

Post a Comment